About
Ritesh Tandon

Ritesh Tandon Speech

My family instilled in me the value of hard work, service and above all responsibility for our ourselves, our community and our future.

Ritesh Tandon

Ritesh Tandon

The grandson of a freedom fighter, Ritesh Tandon was instilled with an appreciation for freedom and independence. This led him to the United States of America at age 28, where he attended Santa Clara University in pursuit of a Master’s degree in Computer Engineering. Later, Ritesh Tandon completed his second Master’s in Business Administration from the same university. While attending Santa Clara University, Ritesh met Zurica Dhar, a fellow computer engineer. They were married in 2001 and made the Bay Area their home.

After two decades in Silicon Valley, Indian-American engineer and businessman Ritesh Tandon is running for Congress in the South Bay. He has built a successful career in technology while simultaneously being a leader by helping others through his work with nonprofits.

Recently, Tandon has been conducting research; his research topic is ‘How to Revive California’s Economy Using Open Innovation.’ He also continues as the CEO of Kricel Corporation, which he founded after working in engineering and marketing at Cisco and GN.

Tandon says, ‘Over two decades ago, I immigrated to this country as a student searching for the American Dream. I found it here, in the heart of our Bay Area. I believe this community is the greatest in our nation, and it angers me to see the Washington, D.C., elite ignore our values of strong family devotion and hard work. It will be my top priority to represent you, not entrenched party bosses.’

‘As the President of a nonprofit, I see how many Bay Area families are struggling to make ends meet. As a father, I know the $35.3 trillion national debt is stealing our children’s future. As an independent, small businessman, I understand the crushing burden of job-killing regulations.’

Professionally, Ritesh Tandon worked on unified communications products for Cisco, starting with engineering and continuing with technical marketing. Then, he managed strategic alliances for Jabra, which makes audio devices. Currently, Ritesh is the CEO of Kricel Corporation.

At the same time, Ritesh is the president of UPMA, a nonprofit organization that supports the education and childcare of poor kids. In the past, he served as an executive committee member of the Sankara Eye Foundation, which has established eighteen hospitals to eradicate curable blindness. He raised millions of dollars for the hospitals and helped select the site for one of them. Ritesh is a board member of the nonprofit organization ‘Smart Village Movement’ in alliance with UC Berkeley. Ritesh worked for the Latino community in the Bay Area, fighting for their rights, as many of them don’t speak English.

Ritesh Tandon is running for Congress in CA District 17, which has not changed much as a result of redistricting. It includes Fremont (up to Grimmer and below), Milpitas, Alviso, Santa Clara, Sunnyvale, San Jose (north), and Cupertino. He is challenging the incumbent, Ro Khanna, who served as a national co-chair of Bernie Sanders’ campaign.

As a father of two wonderful children, Ritesh is always seeking to make his community better for his family and others. Seeing a lack of representation of our values in Washington, D.C., Ritesh is seeking to serve the Bay Area in Congress. Ritesh will fight for all of our communities and ensure the residents of the 17th Congressional District have a voice in Washington, D.C.


自由斗士的孙子,Ritesh Tandon 从小就对自由和独立充满了欣赏。这促使他在28岁时来到了美国,在圣克拉拉大学追求计算机工程硕士学位。后来,Ritesh Tandon 又在同一所大学完成了他的第二个硕士学位——工商管理硕士。在圣克拉拉大学期间,Ritesh 遇到了同为计算机工程师的 Zurica Dhar。他们于2001年结婚,并以湾区为家。

在硅谷工作二十年后,这位印度裔美国工程师兼商人 Ritesh Tandon 正在南湾竞选国会议员。他在技术领域建立了成功的职业生涯,同时通过他的非营利组织工作帮助他人,成为一名领袖。

最近,Tandon 一直在进行研究;他的研究主题是“如何使用开放创新振兴加利福尼亚经济”。他还继续担任他在离开思科和 GN 的工程和市场营销工作后创立的 Kricel Corporation 的首席执行官。

Tandon 说:“二十多年前,我作为一个学生移民到这个国家,寻找美国梦。我在我们湾区的心脏地带找到了它。我相信这个社区是我们国家最伟大的社区,看到华盛顿特区的精英们忽视我们对家庭的忠诚和努力工作的价值观,我感到愤怒。代表你们,而不是根深蒂固的党派老板,将是我的首要任务。”

“作为一个非营利组织的主席,我看到许多湾区家庭在努力维持生计。作为一个父亲,我知道35.3万亿美元的国家债务正在偷走我们孩子的未来。作为一个独立的小企业家,我理解扼杀工作的规定带来的沉重负担。”

在职业上,Ritesh Tandon 曾在思科从事统一通信产品的工作,从工程开始并继续进行技术营销。然后,他为 Jabra 管理战略联盟,Jabra 是一家制造音频设备的公司。目前,Ritesh 是 Kricel Corporation 的首席执行官。

同时,Ritesh 是 UPMA 的主席,这是一个支持贫困儿童教育和保育的非营利组织。过去,他曾作为 Sankara Eye Foundation 的执行委员会成员,该基金会已建立了十八家医院以消除可治愈的盲症。他为医院筹集了数百万美元,并帮助选定了其中一个医院的地点。Ritesh 是非营利组织“智慧村庄运动”与加州大学伯克利分校联盟的董事会成员。Ritesh 为湾区的拉丁社区工作,为他们的权利而战,因为他们中的许多人不会说英语。

Ritesh Tandon 正在加州第17选区竞选国会议员,由于重新划区,这个选区没有太大变化。它包括 Fremont(直到 Grimmer 并且以下)、Milpitas、Alviso、Santa Clara、Sunnyvale、San Jose(北部)和 Cupertino。他正在


Cháu trai của một chiến sĩ đấu tranh vì tự do, Ritesh Tandon đã được nuôi dưỡng với lòng trân trọng tự do và độc lập. Điều này đã dẫn lối anh đến Hoa Kỳ ở tuổi 28, nơi anh theo học tại Đại học Santa Clara để theo đuổi bằng Thạc sĩ Kỹ thuật Máy tính. Sau đó, Ritesh Tandon đã hoàn thành bằng Thạc sĩ Thứ hai về Quản trị Kinh doanh từ cùng một trường đại học. Trong thời gian học tại Đại học Santa Clara, Ritesh gặp Zurica Dhar, một kỹ sư máy tính khác. Họ kết hôn vào năm 2001 và đã chọn khu vực Vịnh làm tổ ấm.

Sau hai thập kỷ tại Thung lũng Silicon, kỹ sư và doanh nhân Mỹ gốc Ấn Ritesh Tandon đang tranh cử Hạ viện tại South Bay. Anh đã xây dựng sự nghiệp thành công trong lĩnh vực công nghệ đồng thời trở thành người lãnh đạo bằng cách giúp đỡ người khác qua công việc với các tổ chức phi lợi nhuận.

Gần đây, Tandon đã tiến hành nghiên cứu; đề tài nghiên cứu của anh là “Làm thế nào để Hồi sinh Kinh tế California Sử dụng Đổi mới Mở”. Anh cũng tiếp tục là CEO của Công ty Kricel, mà anh đã sáng lập sau khi làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật và tiếp thị tại Cisco và GN.

Tandon nói, “Hơn hai thập kỷ trước, tôi đã nhập cư vào đất nước này với tư cách là một sinh viên tìm kiếm Giấc mơ Mỹ. Tôi đã tìm thấy nó ở đây, ngay trong trái tim của khu vực Vịnh của chúng ta. Tôi tin rằng cộng đồng này là tốt nhất trong quốc gia của chúng ta, và tôi cảm thấy tức giận khi thấy giới tinh hoa Washington, D.C. phớt lờ các giá trị về tình thân gia đình mạnh mẽ và làm việc chăm chỉ của chúng ta. Ưu tiên hàng đầu của tôi sẽ là đại diện cho bạn, không phải cho các ông chủ đảng trị sâu rễ.”

“Là Chủ tịch của một tổ chức phi lợi nhuận, tôi thấy nhiều gia đình ở khu vực Vịnh đang vật lộn để kiếm sống. Là một người cha, tôi biết món nợ quốc gia 35,3 nghìn tỷ đô la đang cướp đi tương lai của con cái chúng ta. Là một doanh nhân nhỏ độc lập, tôi hiểu gánh nặng nghiền nát của các quy định giết chết công ăn việc làm.”

Về mặt chuyên môn, Ritesh Tandon đã làm việc với các sản phẩm giao tiếp thống nhất cho Cisco, bắt đầu với kỹ thuật và tiếp tục với tiếp thị kỹ thuật. Sau đó, anh quản lý liên minh chiến lược cho Jabra, công ty sản xuất thiết b

https://www.tandonforcongress.com/wp-content/uploads/2020/01/01A4518-small-scaled.jpg

Welcome dear friend!

Over two decades ago, I immigrated to this country as a student searching for the American Dream. I found it here, in the heart of our Bay Area. I believe this community is the greatest in our nation, and it angers me to see the Washington, D.C., elite ignore our values of strong family devotion and hard work. It will be my top priority to represent you, not entrenched party bosses.

As the President of a nonprofit organization, I see how many Bay Area families are struggling to make ends meet. As a father, I know the $35.3 trillion national debt is stealing our children’s future. As an independent, small businessman, I understand the crushing burden of job-killing regulations.

You can count on me for efficient healthcare that will alleviate the financial strain on working-class families. I also support immigration policies that protect us while expediting the process for law-abiding residents who contribute to our economy. Additionally, we must have real education reform without any racial bias.

I am running for Congress because I am grateful for all this community has given me, and I want to serve you. Let’s work together, reject partisan politics, and find common-sense solutions to ease the burden on all Bay Area families.

I’m thankful for the love and support from my wife, Zurica, for 25 years. I would appreciate your vote.

Masters in Computer Engineering

Masters in Business Administration

President / Volunteer Non Profit Organizations

Director Strategy / Engineering / Negotiation

PoliciesHow we can build a better country together!

Case StudyOpposing Dirty Energy Infrastructure Development

https://www.tandonforcongress.com/wp-content/uploads/2019/04/about_candidate.jpg
https://www.tandonforcongress.com/wp-content/uploads/2019/04/case_study_1.jpg

Issues

Whether it’s getting petition signatures, creating thousands of citizen video appeals to send to Congress, or mobilizing supporters to hit the streets, we specialize in innovative advocacy campaigns that make waves:
  • Legislation
  • Environment
  • Political
https://www.tandonforcongress.com/wp-content/uploads/2019/04/case_study_2.jpg

Legislative Efforts

We’ve helped build the small-donor membership base of some of the best and biggest progressive groups through millions of one-on-one conversations with supporters across the country. We’ve been running data-driven voter outreach campaigns since 2004, including knocking on millions of doors to help elect President Obama. For every voter contact campaign, quality interactions are our top priority.
https://www.tandonforcongress.com/wp-content/uploads/2019/04/case_study_03.jpg

Activism

Since 2004 we’ve helped register over 2 million voters, including running targeted African-American community drives and bilingual registration campaigns on both coasts.
https://www.tandonforcongress.com/wp-content/uploads/2019/04/case_study_4.jpg

Success

We place the highest priority on training our staff to be excellent organizers. We can also help train your staff or volunteers in order to make your internal outreach efforts as successful as possible.

Would you consider contributing to my campaign?

Would you consider contributing to my campaign?

Ritesh Tandon for California Issues
PAID FOR BY TANDON FOR CONGRESS
Contact
1-800-700-600
PO Box 731357, San Jose, CA 95173
Popular Links